ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน BLACKBERRY BETA ZONE

เพื่อเป็นสมาชิกของ BLACKBERRY BETA ZONE (แบล็คเบอร์รี เบตา โซน) และเข้าถึงส่วนที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านของเว็บไซต์ BLACKBERRY BETA ZONE ("BETA ZONE") ที่พบได้ที่ WWW.BLACKBERRY.COM/BETA สำหรับโปรแกรม BETA ที่เรียกว่าโปรแกรมสำหรับ "ลูกค้า" ("โปรแกรมสำหรับลูกค้า") และ HTTPS://WWW.BLACKBERRY.COM/BUSINESSBETA สำหรับโปรแกรม BETA ที่เรียกว่าโปรแกรมสำหรับ "องค์กรเท่านั้น" ("โปรแกรมสำหรับองค์กรเท่านั้น") ท่านต้อง (1) ลงทะเบียนและได้รับบัญชีผู้ใช้ BETA ZONE ("บัญชีผู้ใช้") สำหรับโปรแกรมสำหรับองค์กรเท่านั้น (2) มีรหัสประจำตัว BLACKBERRY ("BBID") ที่ใช้งานได้สำหรับโปรแกรมสำหรับลูกค้า และ (3) ยอมรับข้อตกลงนี้

1. ข้อตกลง

. ข้อกำหนดของข้อตกลงBlackBerry Solution License Agreement (ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิสำหรับโซลูชันของแบล็คเบอร์รี) ฉบับปัจจุบัน ("BBSLA") คือ ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ ซึ่ง RIM จะให้บริการและซอฟต์แวร์ของ RIM สำหรับ BlackBerry Solution (โซลูชันของแบล็คเบอร์รี) ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ดังกล่าว และข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ดังกล่าวจะใช้กับ Beta Zone รวมถึงผลิตภัณฑ์ beta ("ผลิตภัณฑ์ Beta") และบริการ beta ("บริการ Beta") ที่ให้ภายใต้โปรแกรม beta ต่างๆ ("โปรแกรม Beta") ที่อยู่บน Beta Zone ตามที่แก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากท่านใช้ BlackBerry Handheld (มือถือแบล็คเบอร์รี) อยู่แล้ว ท่านต้องเคยได้รับการขอให้ยอมรับ BBSLA หรือเวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้ว ท่านสามารถค้นหา BBSLA ภายใต้ "ข้อตกลง" บน Beta Zone ได้ หากมีข้อขัดแย้งใดระหว่างข้อตกลงนี้กับข้อตกลงอื่นใดที่ท่านมีกับ RIM หรือบริษัทในเครือของ RIM ให้ยึดตามข้อตกลงนี้ แต่ให้ยึดตามแค่ระดับของข้อขัดแย้งดังกล่าวเท่านั้น และให้อยู่ในบริบทของ Beta Zone เท่านั้น

. โปรแกรม Beta สำหรับลูกค้าBBSLA ตามที่แก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สร้างข้อตกลงทางกฎหมาย ("ข้อตกลง") ระหว่างท่าน ("ท่าน") กับ Research In Motion Limited (บริษัท รีเสิร์ช อิน โมชัน จำกัด) หรือบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวตามที่ระบุไว้ใน BBSLA สำหรับเขตอำนาจของท่าน ("RIM") เกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับลูกค้า (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) และการใช้งาน Beta Zone ที่เกี่ยวข้องของท่านสำหรับโปรแกรมสำหรับลูกค้า

. โปรแกรม Betaสำหรับองค์กรเท่านั้นหากท่านได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของบริษัทของท่านหรือนิติบุคคลอื่น ("องค์กรของท่าน") และ RIM ยอมรับการลงทะเบียนขององค์กรของท่านเพื่อเข้าร่วมใน Beta Zone เฉพาะในส่วนโปรแกรม Beta โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่เรียกโดย RIM ว่าเป็นโปรแกรมสำหรับองค์กรเท่านั้น และการใช้งาน Beta Zone ที่เกี่ยวข้องของท่านสำหรับโปรแกรมสำหรับองค์กรเท่านั้น ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรของท่านกับ RIM และ "ท่าน" ในบริบทนั้น หมายถึง องค์กรของท่าน ทั้งนี้ ในข้อตกลงนี้จะเรียกท่านและ RIM แยกแต่ละฝ่ายว่า "คู่สัญญา" และเรียกรวมกันว่า "คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย"

. ผลของการคลิกที่"ฉันตกลง" เมื่อท่านคลิกที่ "ฉันตกลง" ด้านล่าง ท่านยอมรับว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ ท่านอาจไม่สามารถดำเนินกระบวนการลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้ได้สำเร็จหรือไม่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรม BETA ได้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อ RIM ที่ legalinfo@rim.com

. ข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรแกรม Beta บางโปรแกรมอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") ซึ่งอาจเสริมหรือแก้ไขข้อตกลงนี้ ท่านจะได้รับทราบข้อตกลงเพิ่มเติมเหล่านี้ และท่านจะได้รับการขอให้ยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรม Beta เหล่านั้นหรือเพื่อได้รับผลิตภัณฑ์ Beta เฉพาะใดๆ สำหรับโปรแกรม Beta เหล่านั้น เมื่อท่านยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่เกี่ยวกับโปรแกรม Beta เฉพาะเหล่านั้นเท่านั้น

2.
บัญชีและโปรแกรมต่างๆ

. โปรแกรม Beta ในกรณีของโปรแกรมสำหรับองค์กรเท่านั้น เมื่อท่านได้รับบัญชีผู้ใช้แล้ว (ซึ่งท่านสมัครโดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์) หรือในกรณีของโปรแกรมสำหรับลูกค้า เมื่อท่านใส่ BBID ของท่าน (หากท่านยังไม่มี BBID ท่านอาจขอรับ BBID โดยการคลิกที่ลิงก์บนหน้าเข้าสู่ระบบสำหรับโปรแกรมสำหรับลูกค้า) และเมื่อท่านได้ยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว ท่านจะกลายเป็นสมาชิก ("สมาชิก") ของ Beta Zone สำหรับโปรแกรมสำหรับองค์กรเท่านั้นหรือโปรแกรมสำหรับลูกค้าตามแต่กรณีของท่าน และ RIM อาจเชิญให้ท่านเข้าร่วมในโปรแกรม Beta ซึ่งในโปรแกรมดังกล่าว ท่านจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Beta และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ การเข้าร่วมในโปรแกรม Beta สามารถทำได้ผ่านคำเชิญให้เข้าร่วมเท่านั้น การเป็นสมาชิกไม่ได้รับรองว่าท่านจะสามารถเข้าถึงโปรแกรม Beta หรือผลิตภัณฑ์ Beta ทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนใดๆ ได้

. โปรแกรมสำหรับลูกค้าในส่วนของโปรแกรมสำหรับลูกค้า ซึ่งท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วม มีเพียงแค่ตัวท่านโดยใช้ความสามารถของท่านเองเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมสำหรับลูกค้าดังกล่าวได้ และท่านไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมในโปรแกรมสำหรับลูกค้าดังกล่าวได้ (กล่าวคือ ไม่มี "ผู้ใช้ที่ได้รับมอบอำนาจ" ตามที่ระบุอยู่ใน BBSLA สำหรับโปรแกรมสำหรับลูกค้า)

. โปรแกรมสำหรับองค์กรเท่านั้น ในส่วนของโปรแกรมสำหรับองค์กรเท่านั้น ซึ่งองค์กรของท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมโดยใช้บัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ได้รับมอบอำนาจสามารถเข้าร่วมได้ต่อเมื่อผู้ใช้ดังกล่าวเป็นผู้ใช้ที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กรของท่านเท่านั้น

3.
ผู้เยาว์บริการต่างๆ ที่ RIM มอบให้บน Beta Zone ไม่ได้มีเจตนาให้ผู้เยาว์ใช้ ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ "ผู้เยาว์" คือ ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า (ก) สิบแปดปีบริบูรณ์ และ (ข) อายุที่บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจที่มีผลบังคับใช้ ซึ่ง Beta Zone ได้รับสิทธิจากเขตอำนาจดังกล่าว หากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้หรือเพื่อเข้าถึงหรือใช้ Beta Zone

4.
การลงทะเบียนและรหัสผ่านในระหว่างกระบวนการสมัครขอใช้บัญชีผู้ใช้โปรแกรมสำหรับองค์กรเท่านั้นของท่าน ท่านได้รับการร้องขอให้สร้างรหัสผ่าน และอีเมลของท่านจะเป็นรหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่าน ("รหัสประจำตัวผู้ใช้") รหัสผ่านและรหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่านจะบ่งชี้ว่าท่านเป็นสมาชิกคนหนึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมสำหรับองค์กรเท่านั้น และ BBID และรหัสผ่าน BBID ของท่านจะบ่งชี้ว่าท่านเป็นสมาชิกคนหนึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมสำหรับลูกค้า หากในระหว่างช่วงเวลาหก (6) เดือนต่อเนื่องกัน ท่านไม่ได้เข้าสู่ระบบเลย อาจ หากมีการระงับสมาชิกภาพของท่านชั่วคราว เมื่อท่านพยายามเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป ท่านจะได้รับการร้องขอให้ยืนยันหรือแก้ไขรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือ BBID ของท่าน และให้สร้างรหัสผ่านใหม่ หากท่านเปลี่ยนอีเมลของท่าน ท่านควรสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ใน Beta Zone หรือสร้าง BBID ใหม่โดยใช้อีเมลใหม่ของท่านตามที่เหมาะสม

5.
ผู้ดูแลเว็บบอร์ดRIM อาจใช้ผู้ดูแลเว็บบอร์ดเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในการใช้ Beta Zone โดยไม่จำกัดสิทธิของ RIM ภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้ดูแลจะมีสิทธิที่จะ (ก) บังคับใช้ข้อตกลงนี้ (ข) ตรวจติดตามการใช้ Beta Zone ของท่าน (ค) ยุติการใช้ Beta Zone ของท่าน (ง) ทำการมอบอำนาจหรือใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับ Beta Zone และ (จ) เก็บรวบรวม ประมวลผล ส่งผ่าน ใช้ สื่อสาร เปิดเผย ตรวจแก้ ปฏิเสธที่จะโพสต์ หรือนำข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ท่านส่งให้ออกจาก Beta Zone

6. ค่าสินไหมทดแทนข้อผูกพันและความรับผิดของท่านตามตอนหนึ่งของ BBSLAที่มีหัวข้อว่า "ค่าสินไหมทดแทน/ความรับผิด" จะประกอบด้วยข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย (ซึ่งรวมถึง โดย&<< Back to all agreements