VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF BLACKBERRY BETA ZONE

FOR AT BLIVE MEDLEM AF BLACKBERRY BETA ZONE OG FÅ ADGANG TIL PASSWORD-BESKYTTEDE DELE AF BLACKBERRY BETA ZONE-HJEMMESIDER (”BETA ZONE”) PÅ WWW.BLACKBERRY.COM/BETA FOR BETAPROGRAMMER, DER BENÆVNES PROGRAMMER TIL ”FORBRUGERE” (”PROGRAMMER TIL FORBRUGERE”) OG HTTPS://WWW.BLACKBERRY.COM/BUSINESSBETA FOR BETAPROGRAMMER, DER BENÆVNES PROGRAMMER ”KUN TIL ORGANISATIONER” (”PROGRAMMER KUN TIL ORGANISATIONER”), SKAL DU: (1) HVAD ANGÅR PROGRAMMER KUN TIL ORGANISATIONER TILMELDE DIG OG FÅ TILDELT EN BETA ZONE-BRUGERKONTO (”BRUGERKONTO”), (2) HVAD ANGÅR PROGRAMMER TIL FORBRUGERE HAVE EN GYLDIG BLACKBERRY-ID (”BBID”), OG (3) ACCEPTERE DENNE AFTALE.

1. AFTALE

A. Vilkår for aftalen. Den gældende licensaftale for BlackBerry-løsningen (”licensaftalen”) er den licensaftale, i henhold til hvilken RIM stiller RIM’s tjenesteydelser og software til rådighed for BlackBerry-løsningen, og således som den er ændret i henhold til disse vilkår og betingelser for brug skal den gælde for Beta Zone, herunder de betaprodukter (”betaprodukter”) og -tjenesteydelser (”betatjenesteydelser”), der leveres i henhold til de forskellige betaprogrammer (”betaprogrammer”), der hostes på Beta Zone. Hvis du allerede anvender en BlackBerry håndholdt telefon, er du allerede blevet bedt om at acceptere licensaftalen eller en tidligere udgave deraf. Du kan finde licensaftalen under “aftaler” på Beta Zone. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne aftale og enhver øvrig aftale, du har indgået med RIM eller en organisation tilknyttet RIM, skal denne aftale have forrang, men kun hvad angår en sådan uoverensstemmelse og kun hvad angår Beta Zone.

B. Betaprogrammer til forbrugere. Licensaftalen, som ændret ved disse vilkår og betingelser for brug, udgør en juridisk aftale (“aftalen”) mellem dig personligt (”dig”) og Research In Motion Limited eller dennes datterselskab eller tilknyttede organisation som anført i licensaftalen for din jurisdiktion (”RIM”), hvad angår programmer til forbrugere (som defineret nedenfor) og din tilknyttede brug af Beta Zone til programmer til forbrugere.

C. Betaprogrammer kun til organisationer. Hvis du også er bemyndiget til at handle på vegne af din organisation eller en anden enhed (”din organisation”) og RIM accepterer din organisations anmodning om registrering med henblik på deltagelse i Beta Zone, er denne aftale, alene hvad angår ethvert betaprogram, der af RIM benævnes som et program kun til organisationer, og din tilhørende brug af Beta Zone for programmer kun til organisationer, mellem din organisation og RIM, og ”du/dig” henviser i den forbindelse til din organisation. Du og RIM henvises hver især i denne aftale til som en “part” og under et som ”parterne”.

D. Virkning af at klikke på “jeg accepterer”. Ved at klikke på “jeg accepterer” nedenfor anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at blive bundet af og overholde denne aftale. HVIS DU IKKE ER ENIG I DENNE AFTALE, MÅ DU IKKE GENNEMFØRE REGISTRERINGSPROCESSEN FOR EN BRUGERKONTO ELLER DELTAGE I ET BETAPROGRAM. I TILFÆLDE AF SPØRGSMÅL ELLER BEKYMRINGER VEDRØRENDE DENNE AFTALE BEDES DU KONTAKTE RIM PÅ legalinfo@rim.com.

E. Yderligere vilkår.
Visse betaprogrammer kan have yderligere vilkår (”yderligere vilkår”), der kan supplere eller ændre denne aftale. Disse vil blive fremlagt for dig, og du vil blive anmodet om at acceptere de yderligere vilkår med henblik på at deltage i disse betaprogrammer eller at få særlige betaprodukter til disse betaprogrammer. Ved accept af de yderligere vilkår vil de udgøre en del af aftalen, dog kun hvad angår disse særlige betaprogrammer.

2. KONTI OG PROGRAMMER


A. Betaprogrammer.
I tilfælde af programmer kun til organisationer vil du, når du har fået en brugerkonto (som du anmoder om ved at udfylde registreringsformularen online), eller, i tilfælde af programmer til forbrugere, når du har indtastet din BBID (hvis du ikke har en BBID kan du få en BBID ved at klikke på linket på login-siden for programmer til forbrugere) og accepteret denne aftale, blive medlem (”medlem”) af Beta Zone for programmer kun for organisationer eller programmer kun for forbrugere, som det måtte være relevant, og RIM kan invitere dig til at deltage i betaprogrammer, hvor du får adgang til betaprodukter og tilhørende dokumentation. Deltagelse i betaprogrammer er alene mod forudgående invitation. Medlemskab er ingen garanti for, at du vil få adgang til alle eller visse betaprogrammer eller betaprodukter.

B. Programmer til forbrugere.
Hvad angår programmer til forbrugere, som du er blevet opfordret til at deltage i, må kun du, som privatperson, deltage i forbrugerprogrammet, og du kan ikke bemyndige nogen anden person til at deltage i programmet til forbrugere (dvs. der er ingen ”bemyndigede brugere” som defineret i licensaftalen for programmer til forbrugere).

C. Programmer kun til organisationer.
Hvad angår programmer kun til organisationer, som din organisation i forbindelse med en brugerkonto er blevet inviteret til at deltage i, kan bemyndigede brugere alene deltage, hvis de af din organisation er udpeget som en bemyndiget bruger.

3. MINDREÅRIGE. Tjenester, der leveres af RIM på Beta Zone, er ikke beregnet til mindreårige. Hvad angår denne aftale er en “mindreårig” en person, der ikke er mindst: (a) atten år gammel, og (b) har nået myndighedsalderen i den gældende jurisdiktion, hvorfra der opnås adgang til Beta Zone. Hvis du er mindreårig må du ikke registrere dig med henblik på at oprette en brugerkonto eller i øvrigt at få adgang til eller bruge Beta Zone.


4. REGISTRERING OG PASSWORD.
I løbet af ansøgningsprocessen for din brugerkonto til programmer kun til virksomheder vil du blive bedt om at oprette et password, og din e-mail-adresse vil fungere som din brugeridentifikation (”bruger-ID”). Dit password og dit bruger-ID vil identificere dig som medlem, hvad angår programmer kun til organisationer, og dit BBID og BBID-password vil identificere dig som medlem, hvad angår programmer kun til forbrugere. Hvis du i løbet af en på hinanden følgende måde på seks måneder ikke logger ind på Beta Zone, kan dit medlemskab blive sat i bero. Hvis dit medlemskab er sat i bero, vil du, næste gang du forsøget at logge på, blive bedt om at bekræfte eller ændre dit bruger-ID eller dit BBID og oprette et nyt password. Hvis du ændrer din e-mail-adresse, bør du oprette en ny brugerkonto i Beta Zone eller oprette et nyt BBID ved hjælp af din e-mail-adresse, afhængigt af forholdene.

5. FORUMMODERATORER.
RIM kan anvende forummoderatorer til at lette kommunikationen og til at hjælpe dig med at bruge Beta Zone. Uden begrænsning af RIM’s rettigheder i henhold til aftalen har moderatorerne ret til at: (a) håndhæve denne aftale, (b) overvåge din brug af Beta Zone, (c) bringe din brug af Beta Zone til ophør, (d) foretage bemyndigelser eller skøn vedrørende Beta Zone og (e) indsamle, behandle, sende, bruge, give meddelelse om, fremlægge, redigere, nægte at opslå eller fjerne oplysninger eller materiale, som du indgiver til Beta Zone.

6. SKADESLØSHOLDELSE.
Dine forpligtelser og dit ansvar i henhold til det afsnit i licensaftalen, der benævnes ”skadesløsholdelse/ansvar”, skal omfatte ethvert og alle krav, krav om erstatning, omkostninger eller udgifter (herunder, uden begrænsning, advokatsalærer og -omkostninger), som en skadesløsholdt RIM-part bliver påført i forbindelse med alle krav, søgsmål, domme og søgsmålsgrunde, der udspringer af eller knytter sig til din brug eller misbrug af betaprodukterne, betatjenesterne, Beta Zone eller de tilhørende tjenester, herunder uden begrænsning indhold, som du sender eller opslår ved brug af tjenesterne, din forbindelse til Beta Zone, din manglende overholdelse af aftalen eller din krænkelse af tredjemands rettigheder.

7. OPHØR.
Desuagtet alle øvrige bestemmelser i denne aftale forbeholder RIM sig ret til efter eget valg at bringe enhver brugerkonto til ophør, at begrænse eller nægte adgang til Beta Zone og/eller deltagelse i ethvert betaprogram og til enhver tid at fjerne alt upassende indhold, som du oploader til Beta Zone uden meddelelse til dig. RIM vil dog om muligt anvende kommercielt rimelige bestræbelser på at give dig et opsigelsesvarsel. Du kan til enhver tid bringe din brugerkonto og adgangen til Beta Zone til ophør ved at indgive en sådan anmodning om ophør til RIM.

8. OPHAVSRET.
Hvis du: (i) er bosiddende på Caymanøerne eller du bruger Blackberry-løsningen fra Caymanøerne, eller (ii) bor i en jurisdiktion, der ikke har vedtaget nogen lovgivning vedrørende ophavsret, eller (iii) bor i en jurisdiktion, hvor gældende ophavsret ikke gælder for software, accepterer du udtrykkeligt, i tillæg til enhver anden forpligtelse, du måtte have i henhold til gældende lov i din jurisdiktion, at den canadiske ophavsretslovgivning skal være gældende for dig og din brug af BlackBerry-løsningen.
I tillæg til den mulighed for at overbringe et opsigelsesvarsel til dig, der er anført i det afsnit i aftalen, der benævnes ”meddelelser”, kan meddelelser i henhold til denne aftale overbringes ved at sende dem til din brugerkonto eller i øvrigt opslå dem på Beta Zone.<< Back to all agreements