BLACKBERRY BETAZON ANVÄNDARVILLKOR

FÖR ATT BLI MEDLEM I BLACKBERRYS BETAZON OCH FÅ TILLGÅNG TILL DE LÖSENORDSSKYDDADE DELARNA AV WEBBPLATSERNA I BLACKBERRYS BETAZON ("BETAZON") SOM FINNS PÅ WWW.BLACKBERRY.COM/BETA FÖR BETAPROGRAM SOM ÄR BETECKNADE SOM "KONSUMENT" PROGRAM ("KONSUMENTPROGRAM") OCH HTTPS://WWW.BLACKBERRY.COM/BUSINESSBETA FÖR BETAPROGRAM SOM ÄR BETECKNADE SOM "ENDAST FÖRETAG" PROGRAM ("ENDAST FÖRETAG PROGRAM"), MÅSTE DU: (1) FÖR ENDAST FÖRETAG PROGRAM, ANSÖKA OM OCH ERHÅLLA ETT BETAZON ANVÄNDARKONTO ("ANVÄNDARKONTO"); (2) FÖR KONSUMENTPROGRAM, HA ETT GILTIGT BLACKBERRY-ID ("BBID"); OCH (3) GODKÄNNA DETTA AVTAL.

1. AVTAL

A. Avtalsvillkor.  Det nuvarande BlackBerry Solution licensavtalet ("BBSLA") är det licensavtal under vilket RIM gör RIM-tjänster och programvara för BlackBerry Solution tillgängliga, och enligt modifiering i dessa Användarvillkor gäller det för Betazonen, inklusive betaprodukter ("Betaprodukter") och tjänster ("Betatjänster") som tillhandahålls under de olika betaprogram ("Betaprogram") som finns på Betazonen.  Om du redan använder en BlackBerry Handheld, har du redan behövt godkänna BBSLA eller en tidigare version av denna.  Du kan finna BBSLA under "Avtal" i Betazonen.  Om det finns någon konflikt mellan detta Avtal och något annat Avtal som du har med RIM eller ett RIM-associerat företag, ska detta Avtal gälla, men endast i den utsträckning det finns en sådan konflikt och endast i sammanhanget med Betazonen.

B. Konsumentbetaprogram.  BBSLA så som modifierat av dessa Användarvillkor bildar ett juridiskt avtal ("Avtalet") mellan din person ("Du") och Research In Motion Limited eller dess dotterbolag eller associerade företag så som angivet i BBSLA för din jurisdiktion ("RIM") med avseende på Konsumentprogram (så som definierade nedan) och Din associerade användning av Betazonen för Konsumentprogram.  

C. Endast företag Betaprogram.  Om du även är auktoriserad att agera för Ditt företags räkning eller någon annan organisation ("Din organisation") och RIM accepterar Din ansökan för Din organisation för deltagande i Betazonen, då är, enbart med avseende på något Betaprogram som är betecknat som Endast företag betaprogram av RIM och Din associerade användning av Betazonen för Endast företag program, detta Avtal mellan Din organisation och RIM, och "Du" i detta sammanhang refererar till Din organisation.  Var och en av Du och RIM refereras till i detta Avtal som en "Part" och kollektivt som "Parter".

D. Effekt av att klicka på "Jag godkänner".  Genom att klicka på “Jag godkänner” nedan, bekräftar Du att Du har läst, förstått och godkänner att vara bunden av och rätta dig efter detta Avtal.  OM DU INTE GODKÄNNER DETTA AVTAL KAN DU INTE FULLFÖLJA REGISTRERINGSPROCESSEN FÖR ETT ANVÄNDARKONTO ELLER DELTA I ETT BETAPROGRAM.  OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER PÅ DETTA AVTAL KONTAKTAR DU RIM PÅ legalinfo@rim.com.

E. Ytterligare villkor.  Vissa Betaprogram kan ha ytterligare villkor ("Ytterligare villkor") som kan komplettera eller modifiera detta Avtal.  Dessa kommer att presenteras för Dig, och Du kommer att behöva godkänna de Ytterligare villkoren för att delta i dessa Betaprogram eller för atterhålla vissa Betaprodukter för dessa Betaprogram.  Efter godkännande av de Ytterligare villkoren kommer dessa att bilda en del av Avtalet endast med avseende på dessa speciella Betaprogram.

2. KONTON OCH PROGRAM

A. Betaprogram.  I fallet Endast företag betaprogram kommer du, sedan du har fått ett Användarkonto (som du ansöker om genom att fylla i ansökningsformuläret online) eller, i fallet Konsumentprogram, angett Ditt BBID (om Du inte har ett BBID kan Du få ett BBID genom att klicka på länken i inloggninssidan för Konsumentprogram), och har godkänt detta Avtal, blir Du en medlem ("Medlem") i Betazonen för Endast företag program eller Konsumentprogram, så som tillämpligt, och RIM kan bjuda in Dig att delta i Betaprogram i vilka Du kommer att få tillgång till Betaprodukter och relaterad dokumentation.  Deltagande i Betaprogram är endast efter inbjudan.  Att vara Medlem är inte någon garanti för att Du kommer att få tillgång till alla, eller något särskilt, Betaprogram eller Betaprodukter.

B. Konsumentprogram.  Gällande Konsumentprogram till vilka Du har blivit inbjuden att delta, kan endast Du som privatperson delta i Konsumentprogrammet, och Du kan inte auktorisera någon annan person att delta i Konsumentprogrammet (dvs. det finns inga ”Auktoriserade användare” som definierat i BBSLA för Konsumentprogram).

C. Endast företag program.  Gällande Endast företag program till vilka Din organisation har, i samband med ett Användarkonto, blivit inbjuden att delta, kan Auktoriserade användare delta endast om de är en Auktoriserad användare för Din organisation.

3. MINDERÅRIGA. Tjänster som tillhandahålls av RIM på Betazonen är inte avsedda för användning av minderåriga.  För detta Avtals syften utgör en “minderårig” en person som inte är åtminstone: (a) arton år gammal; och (b) av myndighetsålder i den tillämpliga jurisdiktion från vilken Betazonen används.  Om du är en minderårig har du inte tillåtelse att skapa ett Användarkonto eller på annat sätt gå in i eller använda Betazonen.

4. REGISTRERING OCH LÖSENORD.  Under ansökningsprocessen för ditt användarkonto för Endast företag måste du skapa ett lösenord, och din epostadress kommer att fungera som Din användaridentifiering ("Användar-ID"). Ditt lösenord och användar-ID kommer att identifiera Dig som medlem för Endast företag program, och Ditt BBID och BBID-lösenord kommer att identifiera Dig som medlem för Konsumentprogram.  Om under en kontinuerlig sex (6) månadersperiod Du inte loggar in i Betazonen kan Ditt medlemskap upphävas.  Om Ditt medlemskap har upphävts kommer Du nästa gång Du försöker logga in att uppmanas bekräfta eller korrigera Ditt användar-ID eller BBID, och att skapa ett nytt lösenord.  Om Du ändrar Din epostadress ska Du sätta upp ett nytt Användarkonto i Betazonen eller skapa ett nytt BBID med hjälp av Din nya epostadress, efter tillämplighet.

5. FORUM-MODERATORER.  Forum-moderatorer kan användas av RIM för att underlätta kommunikation och erbjuda stöd till Dig vid användandet av Betazonen.  Utan att begränsa RIM:s rättigheter enligt detta Avtal kommer moderatorerna att ha rätt att: (a) genomdriva detta Avtal; (b) övervaka Din användning av Betazonen; (c) avsluta Din användning av Betazonen; (d) utföra auktoriseringar eller använda sitt omdöme relaterande till Betazonen; och (e) samla in, behandla, överföra, använda, kommunicera, redigera, vägra anslå eller avlägsna all information eller material som Du lägger in i Betazonen.

6. GOTTGÖRELSE.  Dina skyldigheter och din ansvarighet i enlighet med sektionen i BBSLA med rubriken “Gottgörelse/Ansvarighet” ska inkludera alla krav, skador, förluster, kostnader eller utgifter (inkluderande, utan begränsning, juridiska avgifter och kostnader) som ådragits RIM eller en av RIM gottgjord part,  i samband med alla krav, stämningar, domar och grunder för åtal som uppstår genom eller är relaterade till Din användning eller Ditt missbruk av Betaprodukterna, Betatjänsterna, Betazonen eller de associerade Tjänsterna, inklusive utan begränsning material sänt eller anslaget av Dig med användande av Tjänsterna, Ditt samband med Betazonen, Din icke-efterlevnad av Avtalet, eller Ditt intrång i någon tredje parts rättigheter.  

7. AVSLUTANDE.  Obegränsat av något annat villkor i detta Avtal förbehåller sig RIM rätten att avsluta varje Användarkonto, begränsa eller vägra tillträde till Betazonen och/eller deltagandet i varje Betaprogram enligt eget gottfinnande, och att avlägsna varje olämpligt material som Du laddar upp till Betazonen vid varje tidpunkt utan att meddela Dig, dock kommer RIM, om så är möjligt, att använda affärsmässigt rimliga ansträngningar att ge Dig ett sådant meddelande om avslutande.  Du kan när som helst avsluta Ditt Användarkonto och Din åtkomst till Betazonen genom att sända en sådan begäran om avslutande till RIM.

8. UPPHOVSRÄTT.  Om Du: (i) är bosatt på Caymanöarna eller Du använder BlackBerry Solution från Caymanöarna; eller (ii) bor inom en jurisdiktion som inte har någon gällande lagstiftning om upphovsrätt; eller (iii) bor inom en jurisdiktion i vilken gällande lagstiftning om upphovsrätt inte inkluderar programvara, då, utöver alla andra skyldigheter Du kan ha enligt gällande lag inom Din jurisdiktion, godkänner Du uttryckligen att the Copyright Act of Canada ska anses gälla Dig och Din användning av BlackBerry Solution.

Utöver de medel för att leverera Meddelanden till Dig som anges i den sektion av BBSLA som har rubriken ”Meddelanden”, kan meddelanden enligt detta Avtal levereras genom att de sänds till Ditt användarkonto eller annars anslås på Betazonen.<< Back to all agreements