GEBRUIKSVOORWAARDEN BLACKBERRY BETA ZONE

OM LID TE WORDEN VAN DE BLACKBERRY BETA ZONE EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE BESCHERMDE DELEN VAN DE WEBSITES VAN DE BLACKBERRY BETA ZONE ("BETA ZONE") OP WWW.BLACKBERRY.COM/BETA VOOR BETA-PROGRAMMA’S DIE AANGEWEZEN ZIJN ALS PROGRAMMA’S VOOR CONSUMENTEN ("CONSUMENTENPROGRAMMA’S") EN OP HTTPS://WWW.BLACKBERRY.COM/BUSINESSBETA VOOR BETA-PROGRAMMA’S DIE AANGEWEZEN ZIJN ALS ENKEL VOOR ORGANISATIES BESTEMDE PROGRAMMA’S ("ORGANISATIEPROGRAMMA’S") MOET U: (1) VOOR ORGANISATIEPROGRAMMA’S: U INSCHRIJVEN EN EEN BETA ZONE USER ACCOUNT ("USER ACCOUNT") KRIJGEN; (2) VOOR CONSUMENTENPROGRAMMA’S: EEN GELDIG BLACKBERRY-ID ("BBID") HEBBEN; EN (3) MET DEZE OVEREENKOMST INSTEMMEN.

1. OVEREENKOMST

A. Voorwaarden van de Overeenkomst. Het huidige BlackBerry Solution License Agreement (de "BBSLA") is de licentie-overeenkomst onder welke RIM RIM-services en software voor de BlackBerry Solution beschikbaar maakt. Met de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen veranderingen is de Overeenkomst van toepassing op de Beta Zone, evenals de beta-producten ("Beta-Producten") en -diensten ("Beta-Diensten") die in het kader van de verschillende beta-programma’s ("Beta-Programma’s") in de Beta Zone worden geleverd. Als u reeds een BlackBerry-toestel gebruikt, bent u reeds gevraagd om met de BBSLA of met een eerdere versie daarvan in te stemmen. U kunt de BBSLA vinden op www.blackberry.com/legal. Als er een conflict is tussen deze Overeenkomst en een andere overeenkomst die u met RIM of met een met RIM geaffilieerde onderneming hebt, prevaleert deze Overeenkomst, maar enkel met betrekking tot dit conflict, en enkel in de context van de Beta Zone.

B. Beta-Consumentenprogramma’s. De BBSLA, met de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen wijzigingen, is een wettelijke overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen u persoonlijk ("U") en Research In Motion Limited of een dochter- of geaffilieerde onderneming daarvan, zoals aangeven in de BBSLA in uw rechtsgebied ("RIM") met betrekking tot de Consumentenprogramma’s (zoals hieronder gedefinieerd) en uw gebruik van de Beta Zone voor Consumentenprogramma’s.

C. Beta-Organisatieprogramma’s. Als u tevens bevoegd bent om namens uw organisatie of namens een andere organisatie ("Uw Organisatie") te handelen, en als RIM uw inschrijving van Uw Organisatie voor deelname in de Beta Zone aanvaardt, dan is deze Overeenkomst enkel met betrekking tot een eventueel door RIM als Organisatieprogramma aangegeven Beta-Programma en het gebruik van de Beta Zone voor Organisatieprogramma’s een overeenkomst tussen Uw Organisatie en RIM, en "U" in de context waarin naar Uw Organisatie wordt verwezen. Elk van U en RIM wordt in deze Overeenkomst aangeduid als "Partij", en gemeenschappelijk als de "Partijen".

D. De gevolgen van klikken op "Akkoord". Door hieronder op "Akkoord" te klikken, bevestigt u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen, zult naleven, en erdoor gebonden bent. ALS U NIET MET DEZE OVEREENKOMST AKKOORD GAAT, KUNT U HET REGISTRATIEPROCES VOOR EEN USER-ACCOUNT OF VOOR DEELNEMING IN EEN BETA-PROGRAMMA NIET VOLTOOIEN. ALS U VRAGEN OF OPMERKINGEN HEBT MET BEREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, NEEM DAN CONTACT OP MET RIM VIA legalinfo@rim.com.

E. Bijkomende Voorwaarden. Sommige Beta-Programma’s kunnen bijkomende voorwaarden hebben ("Bijkomende Voorwaarden") die deze Overeenkomst kunnen aanvullen of wijzigen. Deze zullen u worden voorgelegd, en u zult worden gevraagd om u met deze Bijkomende Voorwaarden akkoord te verklaren om aan deze Beta-Programma’s deel te nemen, of om specifieke Beta-Producten voor die Beta-Programma’s te krijgen. Nadat u de Bijkomende Voorwaarden aanvaardt, zullen deze enkel met betrekking tot die specifieke Beta-Programma’s een deel van de Overeenkomst vormen.

2. ACCOUNTS EN PROGRAMMA’S

A. Beta-Programma’s. Bij Organisatieprogramma’s, nadat U een User Account hebt aangemaakt (U vraagt dit aan door een online-inschrijvingsformulier in te vullen) of, bij Consumentenprogramma’s, uw BBID hebt ingevoerd (als u nog geen BBID hebt, kunt U er een ontvangen door op de link op de login-pagina voor Consumentenprogramma’s te klikken), en U met deze Overeenkomst akkoord hebt verklaard, wordt U lid ("Lid") van de Beta Zone voor Organisatieprogramma’s of Consumentenprogramma’s, al naar gelang, en RIM kan U uitnodigen om aan Beta-Programma’s deel te nemen, waardoor u toegang tot Beta-Producten en de daarmee samenhangende documentatie zult krijgen. Deelname aan Beta-Programma’s is enkel mogelijk op basis van uitnodiging. Lidmaatschap garandeert niet dat U toegang tot alle, of tot specifieke, Beta-Programma’s of Beta-Producten zult krijgen.

B. Consumentenprogramma’s. Als U bent uitgenodigd om aan een Consumentenprogramma deel te nemen, kunt U dit enkel in uw persoonlijke capaciteit doen, en u kunt geen andere personen de bevoegdheid geven om aan het Consumentenprogramma deel te nemen (met andere woorden: er zijn geen "Bevoegde Gebruikers" zoals deze in de BBSLA voor Consumentenprogramma’s zijn gedefinieerd).

C. Organisatieprogramma’s. Als Uw Organisatie via een User Account is uitgenodigd om aan een Organisatieprogramma deel te nemen, mogen Bevoegde Gebruikers enkel deelnemen als zijn Bevoegde Gebruikers van Uw Organisatie zijn.

3. MINDERJARIGEN. Diensten die door RIM op de Beta Zone worden aangeboden zijn niet bestemd voor gebruik door minderjarigen. In de samenhang van deze Overeenkomst is een "minderjarige" een persoon die niet (a) tenminste achttien jaar oud is, en (b) de leeftijd van meerderjarigheid heeft bereikt zoals deze geldt op de locatie waarvan de Beta Zone wordt bezocht. Als u minderjarig bent, bent U niet bevoegd om U te registreren, een User Account aan te maken, of anderszins de Beta Zone te bezoeken of te gebruiken.

4. REGISTRATIE EN WACHTWOORD. Tijdens het aanvraagproces voor het User Account voor Uw Organisatieprogramma wordt U gevraagd om een wachtwoord op te geven. Uw e-mail zal dienen als uw identificatie ("User ID"). Uw wachtwoord en User ID zullen U als Lid in het kader van Organisatieprogramma’s identificeren, en uw BBID en uw BBID-wachtwoord identificeren u als Lid in het kaders van Consumentenprogramma’s. Als u gedurende zes (6) opeenvolgende maanden niet in de Beta Zone inlogt, kan uw lidmaatschap op non-actief worden gezet. Als uw lidmaatschap gedeactiveerd is, kunt u bij uw volgende poging om in te loggen worden gevraagd om uw User ID of uw BBID te bevestigen of te verbeteren, en een nieuw wachtwoord aan te maken. Als U uw emailadres verandert, moet U een nieuw User Account in de Beta Zone aanmaken, c.q. een nieuw BBID met uw nieuwe emailadres aanmaken.

5. FORUM-MODERATORS. RIM kan forum-moderators inzetten om communicatie te faciliteren en U in de Beta Zone te helpen. Zonder de rechten van RIM onder deze Overeenkomst te beperken, hebben de moderators het recht om (a) naleving van de Overeenkomst af te dwingen; (b) uw gebruik van de Beta Zone te monitoren; (c) uw gebruik van de Beta Zone te beëindigen; (d) naar eigen goeddunken bevoegdheden in verband met de Beta Zone te verlenen; en (e) door u op Beta Zone geleverde gegevens en informatie te verzamelen, verwerken, doorgeven, gebruiken, communiceren, vrijgeven, bewerken, weigeren, of verwijderen.

6. GEEN GARANTIE. Zoals in de BBSLA is bepaald, zonder enige beperking, worden de Beta-Producten “AS IS” (in de staat waarin zij zich bevinden) geleverd, zonder garanties van enige soort

7. VRIJWARING. Uw verplichtingen en aansprakelijkheid in het kader van het BBSLA-artikel onder het kopje "Vrijwaring/Aansprakelijkheid" heeft betrekking op elke claim, schade, verlies, kosten, of onkosten (waaronder, zonder beperking, proces- en gerechtskosten) die door een door RIM gevrijwaarde Partij zal worden geleden in verband met alle claims, rechtszaken, oordelen, en andere rechtsvorderingen die het gevolg zijn van ge- of misbruik door U van de Beta-Producten, Beta-Services, de Beta Zone of de daaraan verbonden diensten, inclusief, zonder beperkingen, inhouden die door u door middel van de Services zijn verzonden of geplaatst, uw relatie met de Beta Zone, niet-naleving uwerzijds met de Overeenkomst, of uw schending van rechten van derden.

8. BEËINDIGING. Andere bepalingen in deze Overeenkomst niettegenstaande behoudt RIM het recht om elk User Account te beëindigen, de toegang tot de Beta Zone en/of deelname in een bepaald Beta-Programma te beperken of te blokkeren, naar eigen goeddunken, en om ongepaste door u op de Beta Zone geplaatste inhouden te verwijderen, zonder U daarvan te verwittigen. Voor zover mogelijk zal RIM echter elke commercieel redelijke inspanning verrichten om U een opzeggingsbericht toe te sturen. U kunt uw User Account en uw gebruik van de Beta Zone op elk moment beëindigen door een beëindigingsverzoek naar RIM te sturen.

9. COPYRIGHT. Als U: (i) een inwoner bent van de Cayman Islands of de BlackBerry Solution van de Cayman Islands gebruikt; of (ii) in een rechtsgebied woont waar geen copyright-wetgeving van kracht is; of (iii) in een rechtsgebied woont waar de van kracht zijnde copyright-wetgeving niet op software van toepassing is, verklaart U expliciet dat U zich behalve door de vigerende wetgeving in uw rechtsgebied tevens door de Copyright Act of Canada gebonden acht, en dat deze op U en op uw gebruik van de BlackBerry Solution van toepassing is.
Behalve op in het hoofdstuk “Mededelingen” van de BBSLA genoemde manieren waarop u mededelingen kunt ontvangen, kunnen mededelingen in het kader van deze Overeenkomst ook naar uw User Account worden gestuurd, of in de Beta Zone worde geplaatst.<< Back to all agreements